آموزش Splunk Enterprise

 نام دوره : SPLUNK

نام انگلیسی: Splunk Fundamental 1

نام فارسی: مفاهیم بنیادی و اصلی Splunk

مدت دوره :  ۳۰ ساعت

نحوه نصب و پیکربندی نرم افزار Splunk Enterprise موضوع این دوره را تشکیل می دهد. این ابزار یکی از مهمترین محصولاتی است که در مراکز عملیات امنیت یا SOC در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

در این دوره سعی می گردد که کلیه اجزای تشکیل دهنده این ابزار را در سطح Basic و در قالب یک آزمایشگاه عملیاتی مبتنی بر دوره استاندارد Splunk Fundamental 1 خود شرکت Splunk ارائه گردد . در پایان دوره افراد قادر به راه اندازی مرکز عملیات امنیت SOC گردند .