دوره اموزشی SANS SEC642

 نام دوره : SANS SEC542

نام فارسی: تست نفوذ وب

نام انگلیسی: SEC542: Web App Penetration Testing

تعداد ساعت :  ۴۰ ساعت

در دوره تست نفوذ یا همان Sec542 که توسط شرکت SANS ارائه میشودافراد با روش پیدا کردن آسیب پذیری های مختلف از قبیل SQLI, XSS , CSRF, LFI …بر روی برنامه های تحت وب آشنا می شوند . همچنین روش اکسپلویت کردن و دسترسی به سیستم را از طریق این آسیب پذیری ها فرا خواهند گرفت.

نام مدرک این دوره GWAPT می باشد که افراد پس بدست آوردن مدرک GWAPT توانایی تست نفوذ برنامه های تحت وب را خواهند داشت.