از آنجائیکه امروزه حملات، سارقانه تر و مالی تر می‌شوند، بنابرایـن با توجه به تاثیر اقتصـادی زیادی که بر روی سازمان‌ها دارند می‌توانند اعتبار آنها را زیر سوال ببرند. پس لزوم توجه به امنیت مجازی ، نیز دوچندان شده است. این دوره ها بر روی مطالب زیر تمرکز دارند: پیشگیری: پیکربندی صحیح سیستم یا شبکه شناسایی:شناسایی حملات در سطح سیستم یا شبکه واکنش: پاسخ به یک رویداد و شواهد موجود را جمع‌آوری می‌کند.

دوره های جرایم رایانه ای
دوره آموزشی بازرس قانونی جرائم رایانه ای CHFI
دوره آموزشی SANS FOR500
دوره آموزشی SANS FOR508
SANS FOR572
دوره آموزشی SANS For610
error: فعالیتهای شما تحت نظارت تیم امنیت ما میباشد.موفق باشید