موبایل به یکی از سیستم های اصلی انتقال اطلاعات بین کاربران تبدیل شده است و بخشی از اطلاعات شخصی و سازمانی در موبایل ها ذخیره می شوند. با توجه به عدم آگاهی افراد در زمینه تهدیدات موبایل در اکثر موارد می توانند به موبایل نفوذ و اطلاعات را به سرقت ببرند. در دوره های تست نفوذ و امنیت موبایل افراد با تهدیدات پیرامون سیستم عامل های IOS, Android آشنا می شوند و روش های ایمن سازی آن را نیز فرا می گیرند.