از آنجائیکه امروزه حملات، سارقانه تر و مالی تر می‌شوند، بنابرایـن با توجه به تاثیر اقتصـادی زیادی که بر روی سازمان‌ها دارند می‌توانند اعتبار آنها را زیر سوال ببرند. پس لزوم توجه به امنیت مجازی ، نیز دوچندان شده است. این دوره ها بر روی مطالب زیر تمرکز دارند: پیشگیری: پیکربندی صحیح سیستم یا شبکه شناسایی:شناسایی حملات در سطح سیستم یا شبکه واکنش: پاسخ به یک رویداد و شواهد موجود را جمع‌آوری می‌کند.همیشه یک متخصص امنیت خوب باید دانش کافی در زمینه تست نفوذ را داشته باشد .

error: فعالیتهای شما تحت نظارت تیم امنیت ما میباشد.موفق باشید