نام دوره ساعت مدرس روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع شهریه وضعیت
تست نفوذ کالی لینوکس (Pentest Kali)
30
مهندس علیرضا خبیر
Content
Content
Content
Content
Content
ویندوز فارنزیک (Windows Forensic)
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
تست نفوذ Kubernetes – Docker
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
مرکز عملیات امنیت (SOC)
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content
دوره هکرهای اخلاقی (Ethical Hacker)
Content
Content
Content
Content
Content
Content
Content