حمله هدفمند به شرکتهای صنعتی با استفاده از باج افزار Ransomware SNAKE