دوره های SOC

از آنجائیکه امروزه حملات، سارقانه تر و مالی تر می‌شوند، بنابرایـن با توجه به تاثیر اقتصـادی زیادی که بر روی سازمان‌ها دارند می‌توانند اعتبار آنها را زیر سوال ببرند. پس لزوم توجه به امنیت مجازی ، نیز دوچندان شده است.

این دوره ها بر روی مطالب زیر تمرکز دارند:

پیشگیری: پیکربندی صحیح سیستم یا شبکه

شناسایی:شناسایی حملات در سطح سیستم یا شبکه

واکنش: پاسخ به یک رویداد و شواهد موجود را جمع‌آوری می‌کند

.با توجه به موارد فوق نیاز به طراحی و پیاده سازی مراکز عملیات امنیت (SOC) و همچنین تربیت نیروی متخصص برای تحلیل رخدادهای امنیتی و پاسخ به آنها بیش از پیش احساس می‌شود. در این دوره ها شما با ابزارها و استانداردها و روشهای راه اندازی مرکز عملیات امنیت یا SOC اشنا خواهید شد و در پایان نیز میتوانید مرکز عملیات امنیت را راه اندازی کنید .