انتشار نسخه Kali Linux 2020.2

نسخه کالی لینوکس Kali Linux 2020.2 سیستم عامل محبوب هکرها  برای تست نفوذ و هک که توسط کمپانی offesive security ارائه شده رونمایی شد که در آن تغییرات خوبی انجام شده است . میتوانید از وب سایت رسمی نسخه نهایی را دانلود و استفاده کنید .

از مهمترین تغییرات میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • KDE Plasma Makeover & Login

  • PowerShell by Default. Kind of.

  • Kali on ARM Improvements

  • Lessons From The Installer Changes

  • New Key Packages & Icons

  • Behind the Scenes, Infrastructure Improvements

همچنین اگر نیاز به استفاده از پاورشل Powershell ویندوز را دارید میتوانید توسط کامند زیر آن را نصب کنید :

[email protected]:~$ sudo apt install -y powershell

جهت دانلود و نصب این سیستم عامل محبوب به روش زیر عمل کنید :

[email protected]:~$ echo “deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib” | sudo tee /etc/apt/sources.list
[email protected]:~$
[email protected]:~$ sudo apt update && sudo apt -y full-upgrade
[email protected]:~$
[email protected]:~$ [ -f /var/run/reboot-required ] && sudo reboot -f
[email protected]:~$

[email protected]:~$ grep VERSION /etc/os-release
VERSION=”2020.2″
VERSION_ID=”2020.2″
VERSION_CODENAME=”kali-rolling”
[email protected]:~$
[email protected]:~$ uname -v
#۱ SMP Debian 5.5.17-1kali1 (2020-04-21)
[email protected]:~$
[email protected]:~$ uname -r
۵.۵.۰-kali2-amd64
[email protected]:~$

  • Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking

Active Directory Pentesting Full Course – Red Team Hacking   اکثر شبکه های امروزی از سرویس اکتیو دایرکتوری برای مدیریت اکانتینگشبکه استفاده میکنند . در واقع سرویس AD برای مدیریت لاگین و دسترسی [...]